Top 10 Igazságügyi Szakértő Magyarországon

Akár hatóság rendeli ki, akár magánszemély megbízásából végzi munkáját, az igazságügyi szakértő által elkészített szakvélemény döntő fontosságot jelenthet egy peres eljárás során, vagy vitás kérdések rendezésekor. Mindebből kifolyólag közel sem mindegy, hogy az adott szakvéleményt ki, és milyen alapossággal készíti el. A TopTíz.hu-nál tisztában vagyunk e döntés fontosságával, célunk, hogy a szakmájukban legkiemelkedőbb szakemberek összegyűjtésével segítséget nyújtsunk Önnek.

Nem tudja, milyen szakértőt keres? Ismerje meg, mely terület milyen problémára nyújt megoldást!

A szakértők feladata, hogy a hatóságok megbízása alapján elkészített szakvéleménnyel segítsenek vitás ügyekben. A hatósági kirendelésen felül magánszemélyek, gazdasági szervezetek és azok ügyvédjei is felkérhetik szakvélemény elkészítésére, sokak számára azonban nem egyértelmű, hogy pontosan mely esetekben van szükség a szakértő munkájára, valamint az sem, hogy mikor mely szakterület képviselőjére van szüksége. A bizonytalanság eloszlatása érdekében a TopTíz.hu – www.toptiz.hu összegyűjtötte a leggyakrabban felmerülő problémákat és a hozzá tartozó területeket.

1. Építészet

Az építő-, és építésmérnöki szakértő építészet és tervezés, valamint minden ezekkel kapcsolatban felmerülő probléma esetén áll rendelkezésre. Az ingatlanpiaci tevékenységgel kapcsolatban gyakran szükségessé váló ingatlan értékbecslés és felmérés mellett olyan kivitelezési hibák kivizsgálásában is szerepet játszik, amelyek esetleg káreseményhez vezettek a múltban, vagy ez várhatóak ilyenek a jövőben. A biztosítási káresemények felülvizsgálatán túl az építkezéshez szükséges engedélyezési és kivitelei tervek készítése is feladatkörébe tartoznak, de a műszaki ellenőrzés, a tervellenőrzés és a felelős műszaki vezetési is. Nem ritka, hogy segítségére van szükség a kivitelezési munkák utólagos árkalkulációja kapcsán, az ár és a minőség egybevetése terén.

2. Gazdaság, pénzügyek

Az adóhivatal által elrendelt eljárások során a gazdaság és a pénzügyek kapcsán a megfelelő kompetenciákkal és végzettséggel rendelkező szakemberek vizsgálják át az adózási, könyvvezetési területeket, de nem ritka, hogy bérszámfejtés, könyvelés során is szükség van munkájukra a kis-, és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok működésének vizsgálatához. A pénzügyi-, és tőkepiac felé támasztott magas követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, a jogszabályoknak való maximális megfelelés felülvizsgálata is a feladatai közé tartozik. A biztosítási piac szintén hasonló terület, és az egyes ajánlatok, a kárrendezés és a mindezekkel együtt járó pénzmozgások megkövetelhetik az objektív szakértői munkát.

3. Gépészmérnök

Gyártósorok, nagyüzemi és kereskedelmi körülmények között használatos eszközök kapcsán a gépészmérnöki szakértő látja el a feladatkörébe tartozó teendőket. A felelős műszaki vezetés mellett a műszaki ellenőrzés, a tervezés és a tervellenőrzés területén is nélkülözhetetlen munkája, de mérettől függetlenül a beruházási-, felújítási projektek kapcsán is szükségessé válhat a hozzáértő tevékenysége. Abban az esetben, ha a biztosítók felé fennálló követelések felülvizsgálata válik aktuálissá, vagy a káreseményben szerepet játszott felelős megtalálásáról van szó, a gépészmérnöki szaktudást magában foglaló szakértői tevékenység rendkívül fontos szerepet tölt be. Elsősorban az autóipar vagy az élelmiszeripar területén terjedt el a szakértő munkájának szükségessége, de természetesen ezektől függetlenül is felmerülhet rá az igény.

4. Írás-, és Tárgyszakértő

Írásszakértő munkájával elsősorban bizonyítási eljárás alkalmával szoktunk találkozni. A területen tevékenykedő munkája során meg tudja állapítani, hogy egy adott kézírás meghatározott személytől származik-e, milyen lelkiállapotban került az megírásra, esetleg fennállt-e fenyegetettség. Ez utóbbiak búcsúlevelek megírásával kapcsolatban is nagy jelentőséghez jutnak, különösen akkor, ha nagy értékű ingatlanok, vagy tekintélyes vagyon az örökösödési per tárgyai. Az írásszakértés alkalmazása a bizonyítási eljárás során bevett szokás hazánkban. Hasonlóképpen befolyást gyakorolhat a születendő ítélet meghozatalára a tárgyszakértő véleménye, de nem ritka, hogy szakértelmére műtárgyak értékbecslésével kapcsolatban kerül sor. Az írás-, és tárgyszakértő nem csak a kézírások és a tárgyak jellegével és személyhez köthetőségével foglalkozik, de mindezt a fennálló körülményekkel is összeveti.

5. Környezetvédelem

A környezetvédelmi szakértői tevékenység egyszerre foglalja magában a hulladékgazdálkodással, a levegőtisztasággal, a vízgazdálkodással, valamint a zaj-, és rezgésvédelemmel kapcsolatos teendőket. Bár ezekre külön-külön szakértőket is szoktak alkalmazni, de ha összességében véve van szükség a területet átlátó szakemberre, akkor kiválóan megfelel egy környezetvédelmi képesítéssel rendelkező munkatárs hozzáértése. Ipari létesítmények hulladék nyilvántartásának felülvizsgálata, légszennyezés mérés és az ezzel kapcsolatos engedélyeztetés megvalósítása, környezeti hatástanulmány végzése, üzemi kárelhárítási terv készítése, vagy a környezetre gyakorolt zaj-, és rezgéskárok vizsgálata is feladatkörébe tartoznak. Fontos továbbá, hogy a természetvédelmi területek megóvásával kapcsolatban minden dokumentáció, terv és szakvélemény is összefusson a felkért szakértő kezében, hiszen így végezheti munkáját minden információ birtokában.

6. Közlekedés

A közlekedés valamilyen formája mindannyiunk életében jelen van, és sajnos balesetekkel is nap mint nap találkozunk. A balesetek megítélése, a vétkesség eldöntése gyakran olyan feladat, amely speciális ismereteket és gyakorlatot követel meg. Ezt a munkát látja el a közlekedési szakértő, akinek írásos véleményében ki kell térnie az időjárásra, a megvilágításra, a sebességre, az ütközés pontos helyére, a jármű általános állapotára, az útviszonyokra, de vizsgálnia kell a balesetből eredő rongálódásokat, és természetesen mindezeknek a következményeit. A szakvéleményhez helyszínrajz, fényképek és csatolandóak. Sok esetben a gépjármű értékének megállapításában is szerepet játszik, aki a gyártmány, a gyártási idő, az állapot, a már megtörtént javítások, sérülések és futásteljesítmény függvényében határoz a kérdésben.

7. Munkavédelem

A munkavédelmi szakértő munkája során elsősorban olyan esetekben jár el, amikor súlyos munkabaleset történt, és ennek kivizsgálásához van szükség speciális ismeretekre. Tevékenysége során a balesetben szerepet játszó gépeket, berendezéseke, eszközöket vizsgálja, kiemelt hangsúlyt helyezve azok állapotára, de természetesen nem maradhat el azon személyek leírása, és helyzete sem, akik jelen voltak a balesetnél. Felülvizsgálja, hogy eleget tettek-e a munkát végzők a munkabiztonsággal kapcsolatos feladataiknak, vagy éppen ezek elmaradása hatott-e közre a baleset bekövetkezésében. Továbbá az is a vizsgálat részét képezi, hogy a munkáltató üzemviteli gyakorlatával kapcsolatos hiányosságok szerepet játszhattak-e a történtekben. Az esetet megelőző munkavédelmi oktatásnak és munkabiztonsági ellenőrzéseknek is fokozott figyelmet szentel .

8. Orvos, pszichológus

Részben patológiai, részben jogi ismeretekkel kell rendelkeznie annak a szakembernek, aki az orvostudomány területén tevékenykedő szakértői feladatokat látja el. Munkája szükségessé válhat büntető, illetve polgári peres eljárás egyes szakaszaiban, amikor véleményét kérik bizonyos szakkérdésekben. Az elhalálozás körülményei, a felelősség kérdésének megállapítása gyakran válik aktuálissá, de hasonlóképpen, bár más területen, de a beszámíthatóság vizsgálata is feladatai közé tartoznak, így az egészségi állapot, a munka-, keresőképesség és az ittasság véleményezése is a munka részét képezik. Az orvostani feladatokat ellátó szakemberek feladataikat sokszor látleletek, előzőleg a hatóság által beszerzett kórlapmásolatok apján végzik, de például a pszichológus munkája során a személyes kapcsolatteremtést is használja a véleményalkotáshoz.

9. Vegyész, biológus

A vegyész, biológus végzettséggel rendelkező szakértők származás-megállapítási laboratóriumban végzik munkájukat. A toxikológus feladatokat általában külön szakember látja el, de ezen felül a húsipar, az élelmiszeripar, az általános vegyészet terén felmerülő vitás kérdésekben, ellenőrzésekben és felülvizsgálatokban vesznek részt.

Az igazságügyi toxikológia főként a bíróság előtti eljárások kapcsán jut szerephez, ekkor az ügyet akár érdemben előrébb is mozdíthatja a szakember, meglévő információk tükrében alkotott hozzáértő véleménye. A szakterület egyébként nem csak a biológus és vegyész szakma kimagasló színvonalú ismeretét teszi szükségessé, hanem mindezeknek az igazságügyi feladatokkal való optimális kombinálását és átlátását is, amelyekre egy igazságügyi szakértő szakosodik. A toxikológia gyakran jut szerephez mérgezéses halálesetek kapcsán, de az élelmiszerekben megtalálható összetevők vizsgálatakor sem elhanyagolható ez a terület.